Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI
TRƯƠNG THỊ MINH CẢNH
TS. ĐẶNG ĐÌNH THANH 2017 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1