Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Tổ chức thực hiện thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
Trần Quang Trung
GS.TS. Đinh Văn Mậu 2020 Quản lý công
2 TS
Thẩm quyền thanh tra trong hoạt động quản lý hàn chính nhà nước
Phạm Huỳnh Công
GS.TS Đinh văn Mậu
PGS.TS Nguyễn Ngọc Đào
2019 Hành chính công
3 TS
Kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Trần Quốc Việt
GS.TS. Đinh Văn Mậu
TS. Chu Xuân Khánh
2017 Quản lý công
4 TS
QLNN về đào tạo nguồn nhân lực lực điều dưỡng ở Việt Nam hiện nay
Nguyễn Minh Lợi
GS.TS. Đinh Văn Mậu
GS. TS. Nguyễn Viết Tiến
2017 Quản lý công
5 ThS
Thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Bùi Kim Cúc
PGS.TS. Đinh Văn Mậu 2016 Quản lý công
6 ThS
Hoạt động của chính quyền xã - từ thực tiễn huyễn Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Nguyễn Văn Sỹ
GS.TS. Đinh Văn Mậu 2016 Quản lý công
Tìm thấy 6 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1