Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC QUẢN LÝ Ở CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ
LÊ THỊ THU HOÀI
TS. BÙI THỊ NGỌC MAI. 2019 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1