Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Xã hội hóa hoạt động cung ứng dịch vụ công về đo đạc về bản đồ tại văn phòng đăng ký đất đai, Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương
Nguyễn Thành Chương
PGS.TS. Bùi Huy Khiên 2017 Quản lý công
2 ThS
Nâng cao năng lực thực thi công vụ đội ngũ công chức trên địa bàn tỉnh Viêng Chăn nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
SangKhome DouangPhaChanh
PGS.TS. Bùi Huy Khiên 2017 Quản lý công
3 ThS
Bồi dưỡng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông
Phạm Lãnh Sáng
PGS.TS. Bùi Huy Khiên 2017 Quản lý công
4 ThS
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và Ủy Ban nhân dân Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Trần Minh
PGS.TS. Bùi Huy Khiên 2016 Quản lý hành chính công
Tìm thấy 4 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1