Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Chất lượng tín dụng tại ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Ninh Bình
Đinh Minh Tiến
PGS.TS. Lê Thị Anh Vân 2020 Tài chính ngân hàng
2 ThS
HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ HỒNG XUÂN
PGS. TS LÊ THỊ ANH VÂN 2018 Tài chính - Ngân hàng
3 ThS
QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ HƯỜNG
TS. LÊ THỊ ANH VÂN 2019 Tài chính - Ngân hàng
4 ThS
HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
LÊ HỒNG DẠ HẠ THU
PGS.TS. LÊ THỊ ANH VÂN 2017 Tài chính - Ngân hàng
Tìm thấy 4 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1