Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẠO CÔNG GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HuẾ
PHAN QUANG HUY
PGS. TS. LÊ VĂN ĐÍNH 2019 Quản lý công
2 ThS
TẠO NGUỒN CÁN BỘ CHỦ CHỐT CHO CHÍNH QUYỀN HUYỆN HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH
PHẠM THỊ KIM HIỀN
PGS.TS. LÊ VĂN ĐÍNH 2020 Quản lý công
3 ThS
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM ĐỐI VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HuẾ
ĐẶNG HỮU THIÊN
PGS.TS. LÊ VĂN ĐÍNH 2020 Quản lý công
4 ThS
CHẤT LƯỢNG NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND - TỪ THỰC TIỄN HĐND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ, TỈNH QUẢNG TRỊ
NGUYỄN ĐỨC PHONG
PGS.TS. LÊ VĂN ĐÍNH 2020 Quản lý công
5 TS
Thực thi chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Tây Nguyên
Nguyễn Thị Linh Giang
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh
PGS. TS. Lê Văn Đính
2017 Quản lý công
Tìm thấy 5 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1