Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Cải cách thủ tục hành chính tại bệnh viện Đa khoa khu vực Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
Đặng Thị Minh
PGS.TS. Lƣu Kiếm Thanh 2020 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1