Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
NĂNG LỰC CÔNG CHỨC CẤP XÃ THUỘC HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM
NGUYỄN HỮU VĨNH
PGS.TS. NGUYỄN QUỐC SỬU 2017 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1