Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN THANH HIÊN
TS. NGUYỄN TỪ 2017 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1