Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
NĂNG LỰC CÔNG CHỨC QUẢN LÝ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TỈNH QUẢNG BÌNH
LÊ THỊ NGỌC LAN
PGS.TS. NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI 2017 Quản lý công
2 ThS
NĂNG LỰC CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
TRẦN HƯƠNG LÂM
PGS.TS. NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI 2017 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1