Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM
NGÔ THỊ LỆ THỦY
TS. NGUYỄN THỊ HÀ 2017 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1