Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Nguyễn Văn Thế
TS. Nguyễn Duy Hạnh 2020 Quản lý công
2 ThS
Thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Nguyễn Thị Phương Hậu
TS. Nguyễn Duy Hạnh 2017 Chính sách công
3 ThS
Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo cấp huyện của tỉnh Salavăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Souksomphone Pholasa
TS. Nguyễn Duy Hạnh 2016 Quản lý công
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1