Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cơ quan chiến lược Tổng Cục chính trị quân đội nhân dân Lào
Sengaloun Keosavang
TS. Nguyễn Ngọc Vân 2020 Quản lý công
2 ThS
Bồi dưỡng viên chức ngành văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước
Diêm Đăng Quỳnh
TS. Nguyễn Ngọc Vân 2020 Quản lý công
3 ThS
Bồi dưỡng công chức ở huyện Viêng Khăm, tỉnh Viêng Chăn, nước CHDCND Lào
Sayphanit Vilaman
TS. Nguyễn Ngọc Vân 2020 Quản lý công
4 ThS
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Lê Thị Thơm
TS. Nguyễn Ngọc Vân 2018 Quản lý công
5 ThS
Thực thi chính sách bồi dưỡng công chức phường, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Trương Cao Huyền Trang
TS. Nguyễn Ngọc Vân 2019 Chính sách công
6 ThS
Đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn
Phạm Văn Đạt
TS. Nguyễn Ngọc Vân 2019 Quản lý công
7 TS
Quản lý nhà nước về bồi dưỡng tiếng Anh cho công chức cơ quan hành chính nhà nước trung ương đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế
Giáp Thị Yến
PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hải, TS Nguyễn Ngọc Vân 2020 Quản lý công
Tìm thấy 7 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1