Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Vai trò của thanh tra tỉnh trong phòng chống tham nhũng về công tác cán bộ - Từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai
Lưu Hồng Linh
TS. Nguyễn Quốc Văn 2021 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2 ThS
Thanh tra trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng - Từ thực tiễn Ban thi đua - khen thưởng Trung ương
Nguyễn Hữu Thành
TS. Nguyễn Quốc Văn 2019 Luật Hiến pháp
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1