Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Hoạt động quan hệ công chúng tại Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam
Lê Thị Thúy
TS. Nguyễn Quỳnh Nga 2020 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1