Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Thực hiện pháp luật về giảng viên - Từ thực tiễn trường Cao đẳng sư phạm Trung ương
Hoàng Thị Nguyệt Nga
TS. Nguyễn THị Thu Hương 2019 Luật Hiến pháp
2 ThS
Thực hiện pháp luật về giảng viên - Từ thực tiễn trường Cao đẳng sư phạm Trung ương
Hoàng Thị Nguyệt Nga
TS. Nguyễn Thị Thu Hương 2019 Luật Hiến pháp
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1