Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Tổ chức sử dụng văn bản điện tử tại văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Hữu Thị Minh Ngọc
TS. Nguyễn Thị Lan Anh 2021 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan chuyên môn và tổ chức trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk
Phan Thị Thu Oanh
TS. Nguyễn Thị Lan Anh 2020 Quản lý công
3 ThS
Hiện đại hóa công tác lưu trữ tại cơ quan kho bạc nhà nước
Nguyễn Thị Lan
TS. Nguyễn Thị Lan Anh 2020 Quản lý công
4 ThS
Năng lực của công chức làm việc tại bộ phận một cửa thuộc UBND cấp xã trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Trần Minh Huyền
TS. Nguyễn Thị Lan Anh 2020 Quản lý công
5 ThS
Quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ đối với các cơ quan chuyên môn và tổ chức trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk
Phan Thị Thu Oanh
TS. Nguyễn Thị Lan Anh 2020 Quản lý công
6 ThS
Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan chuyên môn và tổ chức trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk
Phan Thị Thu Oanh
TS. Nguyễn Thị Lan Anh 2020 Quản lý công
7 ThS
Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan chuyên môn và tổ chức trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk
Phan Thị Thu Oanh
TS. Nguyễn Thị Lan Anh 2020 Quản lý công
8 ThS
Hiện đại hóa công tác lưu trữ tại cơ quan kho bạc nhà nước
Nguyễn Thị Lan
TS. Nguyễn Thị Lan Anh 2020 Quản lý công
Tìm thấy 8 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1