Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Chất lượng thanh tra viên ở tỉnh Quảng Nam
Đặng Thị Xuân Lệnh
TS. Nguyễn Tiến Hào 2020 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1