Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số - Từ thực tiễn tỉnh Quảng Trị
Nguyễn Đăng Dương
TS. Nguyễn Tiến Hiệp 2021 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2 ThS
Thực hiện pháp luật về thi đua khen thưởng - từ thực tiễn thủ đô Viêng Chăn nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Viengsak Soutthisan
TS. Nguyễn Tiến Hiệp 2021 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1