Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Giải quyết khiếu nại hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện An Lão, tỉnh Bình Định
Nguyễn Anh Đào
TS. Nguyễn Tiến Hiệp 2022 Quản lý công
2 ThS
Pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số - Từ thực tiễn tỉnh Quảng Trị
Nguyễn Đăng Dương
TS. Nguyễn Tiến Hiệp 2021 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
3 ThS
Thực hiện pháp luật về thi đua khen thưởng - từ thực tiễn thủ đô Viêng Chăn nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Viengsak Soutthisan
TS. Nguyễn Tiến Hiệp 2021 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1