Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CHO CÔNG CHỨC CẤP XÃ, HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ
TRẦN THỊ OANH
PGS. TS. PHÙNG ĐÌNH MẪN 2019 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1