Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Pháp luật về chứng thực tại UBND cấp xã - Từ thực tiễn huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội
Hoàng Thị Dung
TS. Phạm Thị Anh Đào 2020 Luật Hiến pháp
2 ThS
Quản lý nhà nước về hoạt động cai nghiện ma túy bắt buộc tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hoàng Tuân
TS. Phạm Thị Anh Đào 2020 Quản lý công
3 ThS
Thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở làng nghề - Từ thực tiễn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
Tạ Thị Thủy
TS. Phạm Thị Anh Đào 2019 Luật Hiến pháp
4 ThS
Pháp luật về chứng thực tại UBND cấp xã - Từ thực tiễn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Hoàng Thị Dung
TS. Phạm Thị Anh Đào 2020 Luật Hiến pháp
Tìm thấy 4 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1