Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Cơ chế tự chủ tài chính Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh
Trần Giang Nam
TS. Phạm Thanh Vân 2021 Tài chính - Ngân hàng
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1