Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước đối với kinh tế trang trại trên địa bàn huyển Lục Nam - tỉnh Bắc Giang
Lê Thị Chiều
T.S Đặng Đình Thanh 2020 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1