Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN NÔNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM
NGUYỄN VĂN LANH
PGS.TS. TRANG THỊ TUYẾT 2017 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1