Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN DANH HÀO
PGS. TS ĐẶNG KHẮC ÁNH 2017 Quản lý công
2 ThS
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN DANH HÀO
PGS. TS ĐẶNG KHẮC ÁNH 2017 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1