Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 TS
Thẩm quyền thanh tra trong hoạt động quản lý hàn chính nhà nước
Phạm Huỳnh Công
GS.TS Đinh văn Mậu
PGS.TS Nguyễn Ngọc Đào
2019 Hành chính công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1