Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG 16 XÃ VÙNG BIỂN TỈNH QUẢNG TRỊ
NGUYỄN THỊ ÁI LOAN
PGS. TS NGUYỄN HỮU HẢI 2017 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1