Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Phạm Thị Hương Giang
PGS.TS Ngô Thúy Quỳnh 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế tại văn phòng quốc hội
Nguyễn Nữ Hoàng Anh
PGS.TS Ngô Thúy Quỳnh 2020 Quản lý công
3 ThS
QLNN về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Đồng Phúc Hình
PGS.TS Ngô Thúy Quỳnh 2019 Quản lý công
4 TS
Quản lý nhà nước đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở vùng đồng bằng Sông Hồng
Trần Thị Huyền Trang
PGS.TS Lê Xuân Bá, PGS.TS Ngô Thúy Quỳnh 2019 Quản lý công
5 ThS
Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế tại Văn phòng quốc hội
Nguyễn Nữ Hoàng Anh
PGS.TS Ngô Thúy Quỳnh 2020 Quản lý công
Tìm thấy 5 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1