Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Cung ứng dịch vụ công theo mô hình một cửa tại các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội trực thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội thàn phố Hà Nội
Hà Vũ Lam Linh
PGS.TS Nguyễn Minh Phương 2020 Quản lý công
2 ThS
Thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn
Nguyễn Văn Hòa
PGS.TS Nguyễn Minh Phương 2020 Quản lý công
3 ThS
Thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Nguyễn Văn Hòa
PGS.TS Nguyễn Minh Phương 2020 Quản lý công
4 ThS
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN VĂN TÚC
PGS. TS NGUYỄN MINH PHƯƠNG 2019 Quản lý công
5 TS
Quá trình ra quyết định của chính quyền xã có sự tham gia của cộng đồng dân cư ở tỉnh Nam Định
Nguyễn Thị Thu Cúc
PGS.TS Hoàng Văn Chức
PGS.TS Nguyễn Minh Phương
2019 Quản lý công
6 ThS
Thực thi chính sách xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
Vũ Văn Tuyên
PGS.TS Nguyễn Minh Phương 2019 Chính sách công
7 ThS
QLNN về dđào tạo nghề đối với các trường công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quách Thị Hồng Thắm
PGS.TS Nguyễn Minh Phương 2019 Quản lý công
8 TS
Quá trình ra quyết định của chính quyền xã có sự tham gia của cộng đồng dân cư ở tỉnh Nam Định
Nguyễn Thị Thu Cúc
PGS.TS Hoàng Văn Chức, PGS.TS Nguyễn Minh Phương 2019 Quản lý công
9 TS
Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học công lập ở Việt Nam
Nguyễn Văn Phong
PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hải, PGS.TS Nguyễn Minh Phương 2020 Quản lý công
10 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức văn hóa - xã hội cấp xã tại thành phố Thái Nguyên
Trần Thu Trang
PGS. TS Nguyễn Minh Phương 2017 Quản lý công
Tìm thấy 10 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1