Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Bảo vệ hiến pháp bằng pháp luật tại Việt Nam hiện nay
Lê Văn Quyền
PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 2020 Luật Hiến pháp
2 ThS
Đổi mới cơ cấu tổ chức hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn hiện nay
Đào Thị Lan Phương
PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 2019 Luật Hiến pháp
3 ThS
Bảo vệ hiến pháp bằng pháp luật tại Việt Nam hiện nay
Lê Văn Quyền
PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 2020 Luật Hiến pháp
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1