Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư công thành phố Hà Nội
Nguyễn Quốc Khánh
PGS. TS Nguyễn Quang Hồng 2017 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1