Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 TS
Quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải
Đinh Thị Hải Yến
TS. Nguyễn Ngọc Thao
PGS.TS Nguyễn Trường Giang
2019 Quản lý công
2 TS
Quản lý tài chính các đơnvị sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải
Đinh Thị Hải Yến
TS. Nguyễn Ngọc Thao, PGS.TS Nguyễn Trường Giang 2019 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1