Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
QUYỀN HỌC TẬP CỦA PHẠM NHÂN - TỪ THỰC TIỄN TRẠI GIAM ĐỒNG SƠN, BỘ CÔNG AN
HỒ SỸ LƯU
PGS.TS TƯỜNG DUY KIÊN 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
2 ThS
BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI THÔNG QUA KIỂM SÁT XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ - TỪ THỰC TIỄN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
HOÀNG THANH THU
PGS. TS TƯỜNG DUY KIÊN 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
3 ThS
Bảo đảm quyền con người trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự của cơ quan điều tra Việt kiểm sát nhân dân tối cao
Bùi Quang Đạt
PGS.TS Tường Duy Kiên 2019 Luật Hiến pháp
4 ThS
Tổ chức thực hiện pháp luật về thanh niên ở thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Thu Huyền
PGS.TS Tường Duy Kiên 2019 Luật Hiến pháp
Tìm thấy 4 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1