Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
CHẤT LƯỢNG CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TỈNH PHÚ YÊN
LÊ THỊ KIM CƯƠNG
PGS.TS VÕ KIM SƠN 2017 Quản lý công
2 ThS
CHẤT LƯỢNG CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TỈNH PHÚ YÊN
LÊ THỊ KIM CƯƠNG
PGS.TS VÕ KIM SƠN 2017 Quản lý công
3 ThS
CHẤT LƯỢNG CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TỈNH PHÚ YÊN
LÊ THỊ KIM CƯƠNG
PGS.TS VÕ KIM SƠN 2017 Quản lý công
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1