Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND huyện Sam Phan tỉnh Phong Sa Ly nước CHDCND Lào
Keovilay Khamphan
PGS.TS. Trương Thị Hiền 2017 Quản lý công
2 ThS
Thu hút giảng viên chất lượng cao cho Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong điều kiện hội nhập
Đoàn Cẩm Bình
PGS.TS. Trương Thị Hiền 2017 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1