Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc S'Tiêng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Phạm Tiến Dũng
TS. Trương Văn Sinh 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc S"Tiêng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Phạm Tiến Dũng
TS. Trương Văn Sinh 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Huỳnh Thị Ngọc Lan
TS. Trương Văn Sinh 2017 Quản lý công
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1