Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Tổ chức thực hiện pháp luật phòng, chống ma túy trên dịa bàn thành phố Hà Nội
Đinh Anh Tuấn
PGS.TS. Trần Diệu Oanh 2018 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1