Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
ĐẢM BẢO QUYỀN BÀO CHỮA CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO LÀ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI - TỪ THỰC TIỄN TỈNH PHÚ YÊN
ĐẶNG THÁI PHONG
TS. TRẦN HƯNG BÌNH 2017 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
2 ThS
Quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý tại tỉnh Kiên Giang
Lê Hoàng Thịnh
TS. Trần Hưng Bình 2017 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1