Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Định
Phạm Đình Hiệp
TS.Trần Văn Khánh 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Định
Phạm Đình Hiệp
TS.Trần Văn Khánh 2020 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1