Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Văn hóa ứng xử của công chức bộ phận một cửa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk
Đào Thị Vân Anh
TS. Vũ Thanh Xuân 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh
Phan Thị Phố
TS. Vũ Thanh Xuân 2020 Quản lý công
3 ThS
Thực thi chính sách đào tạo nghề cho lao động nữ nông thôn trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
Hứa Thị Hà
TS. Vũ Thanh Xuân 2019 Chính sách công
4 ThS
Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Phan Thị Phố
TS. Vũ Thanh Xuân 2020 Quản lý công
5 ThS
Thực thi chính sách bồi dưỡng viên chức thuộc Học viện Hành chính Quốc Gia
Phạm Đức Quân
TS. Vũ Thanh Xuân 2020 Chính sách công
Tìm thấy 5 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1