Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI Ở TỈNH QUẢNG NGÃI
TRẦN THỊ MINH TUYỀN
PGS. TS VŨ ĐỨC ĐÁN 2017 Quản lý công
2 ThS
CÔNG KHAI, MINH BẠCH TRONG PHÁP LỆNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN - TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH
LÊ THỊ DIỆU KHÁNH
PGS. TS VŨ ĐỨC ĐÁN 2017 Quản lý công
3 ThS
THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, THỊ TRẤN CỦA HUYỆN SƠN HÒA, TỈNH PHÚ YÊN
LÊ CHĂM THƯ
PGS.TS. VŨ ĐỨC ĐÁN 2017 Luật Hiến pháp - Luật Hành chính
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1