Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
BÙI THỊ HUYỀN MY
TS. VŨ HỒNG HUY 2017 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1