Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
2731 ThS
Đào tạo, bồi dưỡng công chức xã, phường thành phố Quảng Ngãi
Đinh Thị Mỹ Công
TS. Ngô Văn Trân 2017 Quản lý công
2732 ThS
Chất lượng công chức cấp xã, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Lê Minh Cường
PGS.TS. Ngô Thành Can 2017 Quản lý công
2733 ThS
Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại Ủy Ban Nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Trần Hải
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
2734 ThS
Cải cách thủ tục hành chính tại Ủy Ban nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Nguyễn Tăng
PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải 2017 Quản lý công