Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
QUẢN LÝ NỢ THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HUỲNH VĂN THÀNH
TS. ĐẶNG THỊ HÀ 2018 Tài chính - Ngân hàng
2 ThS
CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
DƯƠNG CÔNG SƠN
TS. NGUYỄN HOÀNG QUY 2018 Tài chính - Ngân hàng
3 ThS
QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH
PHẠM THỊ THÙY LINH
TS. HOÀNG SỸ KIM 2018 Tài chính - Ngân hàng
4 ThS
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRẬT TỰ ĐÔ THỊ - TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
ĐOÀN MẠNH HÙNG
TS. NGUYỄN THẾ TÀI 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
5 ThS
XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HỒ XUÂN ANH
PGS. TS LƯƠNG THANH CƯỜNG 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
6 ThS
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ - TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN NGỌC HIẾU
PGS. TS LƯƠNG THANH CƯỜNG 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
7 ThS
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN THEO YÊU CẦU CẢI CÁCH TƯ PHÁP - TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG BÌNH
HOÀNG THỊ THANH NHÀN
TS. PHAN VĂN HÙNG 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
8 ThS
TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở TỈNH QUẢNG BÌNH
TRẦN HỒNG PHONG
PGS. TS VŨ TRỌNG HÁCH 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
9 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY
TS. TRẦN NGHỊ 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
10 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ VĂN HÓA Ở TỈNH QUẢNG BÌNH
ĐOÀN TUẤN TƯ
PGS. TS LÊ THỊ HƯƠNG 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
11 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CƯ TRÚ TẠI THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN CÔNG HOÀNG
GS. TS PHẠM HỒNG THÁI 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
12 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC - TỪ THỰC TIỄN THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH
LƯƠNG THỊ BÍCH THỦY
TS. TRẦN THỊ DIỆU OANH 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
13 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT TIẾP CÔNG DÂN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN - TỪ THỰC TIỄN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PHẠM THỊ CHÂU
TS. NGUYỄN MINH SẢN 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
14 ThS
THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC THẨM PHÁN, HỘI THẨM XÉT XỬ ĐỘC LẬP VÀ CHỈ TUÂN THEO PHÁP LUẬT - TỪ THỰC TIỄN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ NHÀN
PGS. TS NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
15 ThS
QUYỀN KHIẾU NẠI CỦA CÔNG DÂN TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ở THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN XUÂN HƯNG
PGS. TS NGUYỄN QUỐC SỬU 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
16 ThS
QUYỀN HỌC TẬP CỦA PHẠM NHÂN - TỪ THỰC TIỄN TRẠI GIAM ĐỒNG SƠN, BỘ CÔNG AN
HỒ SỸ LƯU
PGS.TS TƯỜNG DUY KIÊN 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
17 ThS
QUYỀN CỦA TRẺ EM KHUYẾT TẬT Ở TỈNH QUẢNG BÌNH
PHÙNG THỊ LOAN
TS. TRẦN THỊ DIỆU OANH 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
18 ThS
QUYỀN CỦA PHỤ NỮ TRONG LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ Ở TỈNH PHÚ YÊN
HỒ THỊ HỒNG HẠNH
PGS. TS NGUYỄN THỊ VIỆT HƯƠNG 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
19 ThS
QUYỀN CỦA NGUYÊN ĐƠN TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ Ở HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH
LÊ THỊ THÙY LINH
PGS. TS NGUYỄN THỊ THU HÀ 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
20 ThS
QUYỀN CON NGƯỜI TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH - TỪ THỰC TIỄN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN PHÚC NAM
PGS. TS TRƯƠNG HỒ HẢI 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
21 ThS
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN TRẺ EM Ở HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN GIANG LAM
TS. NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
22 ThS
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH QUẢNG NGÃI
TRẦN THỊ THANH THÚY
TS. TẠ NGỌC HẢI 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
23 ThS
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ LAN ANH
PGS. TS VŨ ĐỨC ĐÁN 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
24 ThS
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO PHẠM NHÂN LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN Ở CÁC TRẠI GIAM KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ
MAI ĐÌNH PHONG
PGS. TS LÊ THỊ HƯƠNG 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
25 ThS
GIÁM SÁT CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH - TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG BÌNH
HOÀNG TỰ QUỐC HÙNG
PGS. TS NGUYỄN QUỐC SỬU 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
26 ThS
CẢI CÁCH TƯ PHÁP - TỪ THỰC TIỄN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THÁI SƠN
PGS. TS LƯƠNG THANH CƯỜNG 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
27 ThS
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP - TỪ THỰC TIỄN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
TRẦN THỊ THANH TÂM
TS. NGUYỄN MINH SẢN 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
28 ThS
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ NHÀN
PGS. TS NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
29 ThS
BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG XÉT XỬ HÌNH SỰ - TỪ THỰC TIỄN TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH
DƯƠNG ĐỨC HẢI
PGS. TS LƯƠNG THANH CƯỜNG 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
30 ThS
BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI THÔNG QUA KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
TRẦN QUỐC VINH
TS. MAI ĐẮC BIÊN 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
Tìm thấy 367 kết quả. Trang 1/13 xem trang 12345678910111213